آدرس

خوزستان- مسجدسلیمان- هشت بنگله -رو بروی اداره ثبت اسناد مسجدسلیمان .مجتمع تجاری خسروی.

شماره تماس

061-43221432

پست الکترونیکی

misrazmr@gmail.com

کانال ارتباطی0 مربی
0 داور
0 ورزشکار